2048

بازی 2048

بازی 2048 خانه ها را جابه جا کنید و خانه هایی که شماره های یکسان دارد با هم جمع کنید تا به 2048 برسید و برنده این بازی باشید . ذهن خود و دوستانتان را به یک چالش مهیج بکشید! این بازی باعث بهبود تمرکز ، حافظه و هماهنگی بین دست و مغز می شود . .دانلود از مارکت های معتبر :